”Jatkakaa samaan malliin” – Ake-toiminnan arviointi 2023

Oulun kaupunginkirjaston järjestämä Ake-toiminta sai vuoden 2022 lopulla toteutetussa arviointikyselyssä paljon kiitosta. Aken järjestämät tilaisuudet, koulutukset ja viestintä koetaan suurilta osin tärkeäksi. Ake-toiminnan positiivinen vaikutus osaamiseen nousi voimakkaasti esille myös avovastauksissa. Kyselyssä saatiin myös joitakin kehittämisehdotuksia ja listattiin osallistumisen esteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Ake-toiminnan suunnittelussa. 

”Vuosien varrella toimintanne on ylittänyt odotukseni todella paljon. Kiitos!” -kirjastonjohtaja, Kainuun kirjastot

Kivikkoinen koski taustalla. Naurava henkilö hypähtää kirjat käsissään.

Alueellinen kehittämistoiminta (Ake-toiminta) alkoi vuonna 2018. Oulun Ake-alueella on 38 kuntaa, jotka ovat muodostaneet kolme kirjastokimppaa, Joki-kirjastot, Kainet-kirjastot ja OUTI-kirjastot sekä Sotkamon kirjasto.

Ake-toiminnan merkitystä arvioidaan ja toimintaa suunnataan muun muassa koulutuksista ja vierailuista saadun palautteen perusteella sekä arviointikyselyn tulosten pohjalta. Vuoden 2022 lopulla toteutettiin laaja arviointikysely. Kyselyssä arvioitavana oli koko alueellinen kehittämistoiminta vuodesta 2018 alkaen. Arvioinnissa teemoina olivat Ake-toiminnan vaikuttavuus, koulutukset, etäkahvit ja verkostot sekä viestintäkanavat ja yhteistyö.

”Entiseen maakuntakirjastomalliin verrattuna alue saa huomattavasti enemmän tietoa ja tukea tekemiseen paikallisesti. Isot kiitokset!” -kirjastonjohtaja, Joki-kirjastot

Kysely oli avoinna 28.11.2022-18.12.2022 välisen ajan ja se oli suunnattu kaikille Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleisissä kirjastoissa työskenteleville. Kyselyyn vastasi 113 vastaajaa ja avokysymyksiin kirjasi ajatuksiaan yhteensä 40 vastaajaa.

89-91 % vastaajista näki Ake-toiminnan vaikuttaneen merkittävästi tai jonkin verran kirjaston toimintaan, työyhteisön osaamiseen ja omaan osaamiseen. 86 % vastaajista kertoi, että Ake-toiminnalla oli merkittävästi tai jonkin verran vaikutusta kirjastojen väliseen yhteistyöhön.
Ake-toiminta oli innostanut 89 vastaajaa monin tavoin. He valitsivat kysymykseen liittyvistä esimerkeistä yhteensä 341 vaihtoehtoa. 58 vastaajaa innostui Ake-toiminnan myötä osallistumaan muihinkin koulutuksiin. Ake-toiminta on innostanut 48 vastaajaa uudistamaan toimintatapoja kirjaston sisällä ja 45 vastaajaa tarjoamaan uusia tai uudistettuja palveluja asiakkaille.

Avovastauksissa Akea pidettiin tärkeänä tukena etenkin pienille kirjastoille ja Aken monipuolista tarjontaa sekä valmiita materiaaleja kiiteltiin. Aken järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistumisen esteinä olivat aika- ja työntekijäpula sekä tarjonnan laajuus. Kaikkeen ei ehditä osallistumaan.

” Tärkeää tukea pienille kirjastoille ja resurssipulasta kärsiville kirjastoille.” -kirjastovirkailija, Kainuun kirjastot

Koulutukset ovat pidettyjä ja niille annettiin pääosin positiivista palautetta. Monipuolisuus ja asiantuntemus nousivat esille. Myös erilaiset toteuttamistavat (lähi, etä, tallenteet) olivat kaikki suosittuja. Avovastauksissa koulutuksia ilmaistiin seuraavin positiivisin sanoin:

Ake-koulutukset ovat olleet avovastauksia antaneiden mielestä kehittäviä, tärkeitä, hyvin toteutettuja, hyödyllisiä, pitkäjänteisiä, kivoja, kiinnostavia, vertaistukea, mielekkäistä, monipuolisia, inspiroivia, innostavia ja asiantuntevia.

”Ainakin TKA-koulutukset ovat olleet hyviä ja innostavia! Monipuolisesti puheenvuoroja ja asiantuntijuutta, kiinnostavia aiheita.” -kirjastonhoitaja, OUTI-kirjastot

Kritiikkiä ja kehittämisehdotuksia annettiin hyvin vähän suhteessa vastaajamäärään. Nämä ovat kuitenkin tärkeitä toiminnan kehittämisen kannalta. Koulutusten nimeämisessä tulee olla yhtä aikaa luova ja selkeä. Koulutustoiveina esitettiin ideoita, joita koulutustarjonnassa on jo ollut. Tämä voi johtua siitä, ettei koulutusta ole huomattu tai sen sisältöä ei ole mielletty oikein. Henkilöstö myös vaihtuu ja kestoaiheet kiinnostavat jatkuvasti.

Koulutuksiin, etäkahveihin ja verkostoitumiseen liittyvissä avovastauksissa kerrottiin usein resurssien puutteesta (yhteensä 18 vastausta). Aika- tai työntekijäpula mainittiin osallistumisen esteenä. Myös tarjonnan runsauden kerrottiin vaikuttavan osallistumiseen. Tarjontaa on paljon niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Kaikkeen ei ehditä osallistua, eikä kaikkea hoksata.

” Arjen keskellä hankala löytää aikaa ja jaksamista osallistua etätapahtumiin. Kaipaisin esimieheltäni kannustusta ajankäyttämisestä etäkahveihin tai verkostotapahtumiin.” -kirjastovirkailija, OUTI-kirjastot

Kestoaiheista on luotu valtakunnallisesti oppimiskokonaisuuksia Liboppiin, jossa opiskelu tapahtuu omaehtoisesti ja aikaan sitomatta. Liboppia oli käyttänyt vain 38 % vastaajista, joten sen markkinointia kannattaa tehostaa. Koulutusten anti on erilainen työn kaaren ja työtehtävien eri vaiheissa. Osa koki koulutusten olevan välillä liian kaukana kirjastomaailmasta, osa antoi palautetta, että ne keskittyvät liikaa kirjaston perinteiseen tehtävään.

Etäkahvit ovat onnistuneita ja mahdollistavat osallistumisen etäisyyksistä ja henkilöstömäärästä riippumatta. Erilaisten etäkahvien hyviä puolia kannattaa jatkossa korostaa ja jatkaa niiden markkinointia. Vain Ake- ja Avi-kahveille oli osallistunut yli 60 % vastaajista. Muille kahveille osallistumisprosentti oli noin 40 %. Potentiaalia siis on. Kirjastossa tavataan -päivä on olennainen henkilöstön verkostoitumispäivä kohtaamisineen. Esihenkilöille vastaava on Pohjoisen kirjastojen esihenkilöpäivät.

Kirjastotilassa rinki ihmisiä keskustelemassa paremmasta asiakaspalvelusta.

Kirjaston tehtäväkenttä on laaja, samoin tarpeet osaamisen kehittämiseen. Erilaisia tilaisuuksia oppimiseen ja verkostoitumiseen tulee olemaan jatkossakin runsaasti. Koulutuksia järjestävät Oulun Aken ohella muut Ake-toimijat, Valtakunnallinen kehittämistehtävä (Vake), Aluehallintovirastot (Avi), erilaiset järjestöt sekä kunnat. Olennaista on priorisoida tarjontaa ja pohtia tietojohtamisen näkökulmasta, mikä koulutus tai tilaisuus on juuri minun kirjastolleni tarpeellista ja kuka koulutukseen kannattaa lähettää. Esihenkilöillä on tässä suuri rooli.
Vastaajat kokivat kyselyn hyödylliseksi ja toiminnan arviointia tehdään jatkossakin koulutuspalautteiden ohella. Nyt tehty laaja kysely antaa hyvän pohjan laatia jatkossa lyhyempiä ja tarkkarajaisempia kyselyitä.

Ake-alueemme kirjastot haluavat arvioida myös kirjastotoimintaansa yhteisten kriteerien mukaan. Myöhemmin tänä vuonna on tulossa yhteinen arviointi suunnittelutiimin valitsemalla teemalla: Kokoelmien kehittäminen ja vaikutus lukutaidon edistämiseen.

Lue laajempi Arviointi-kyselyn raportti täältä.